WEB3
ปีการศึกษา 2562

หากมีปํญหาในการใช้งาน
ระบบรับสมัคร ติดต่อ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.2 โทร 0-2939-8364-5
(เวลา 8.30 - 16.30)

สรุปจำนวนผู้มาสมัครรายวัน
 
สรุปจำนวนผู้มาสมัครรายวัน ประจำปีการศึกษา 2562
(ห้องเรียนทั่วไป - แยกตามชายหญิง)
 
ที่ โรงเรียน จำนวนรับ
คน
จำนวนผู้มาสมัคร รายวัน รวมผู้สมัคร
22 มี.ค. 23 มี.ค. 25 มี.ค.
ชาย หญิง รวม
 สหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก
1 มัธยมวัดหนองจอก 495สอบคัดเลือก 495 คน
74 64 80 85 41 38 195 187 382
2 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 320สอบคัดเลือก 301 คน
ความสามารถพิเศษ 19 คน
46 42 27 40 14 20 87 102 189
3 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 450สอบคัดเลือก 440 คน
ความสามารถพิเศษ 10 คน
98 101 126 93 26 24 250 218 468
4 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 405สอบคัดเลือก 390 คน
ความสามารถพิเศษ 15 คน
86 85 119 121 25 29 230 235 465
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1002 304 292 352 339 106 111 762 742 1504
 สหวิทยาเขตนวลจันทร์
5 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 400สอบคัดเลือก 400 คน
94 88 90 64 21 32 205 184 389
6 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 540สอบคัดเลือก 520 คน
ความสามารถพิเศษ 20 คน
81 87 87 77 32 30 200 194 394
7 ลาดปลาเค้าพิทยาคม 320สอบคัดเลือก 320 คน
51 22 52 29 12 26 115 77 192
8 สตรีวิทยา ๒ 585สอบคัดเลือก 555 คน
ความสามารถพิเศษ 30 คน
93 113 131 160 46 52 270 325 595
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1107 319 310 360 330 111 140 790 780 1570
 สหวิทยาเขตเบญจบูรพา
9 เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 360สอบคัดเลือก 360 คน
28 29 40 36 19 20 87 85 172
10 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 450สอบคัดเลือก 428 คน
ความสามารถพิเศษ 22 คน
97 95 133 125 25 43 255 263 518
11 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 480สอบคัดเลือก 480 คน
39 38 40 45 17 18 96 101 197
12 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 360สอบคัดเลือก 344 คน
ความสามารถพิเศษ 16 คน
99 150 112 136 18 23 229 309 538
13 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 405สอบคัดเลือก 393 คน
ความสามารถพิเศษ 12 คน
100 94 102 87 28 14 230 195 425
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1233 363 406 427 429 107 118 897 953 1850
 สหวิทยาเขตรัชโยธิน
14 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ 200สอบคัดเลือก 200 คน
31 17 10 13 5 4 46 34 80
15 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 450สอบคัดเลือก 441 คน
ความสามารถพิเศษ 9 คน
85 83 82 93 30 34 197 210 407
16 หอวัง 540สอบคัดเลือก 529 คน
ความสามารถพิเศษ 11 คน
122 139 155 204 40 42 317 385 702
17 สารวิทยา 450สอบคัดเลือก 435 คน
ความสามารถพิเศษ 15 คน
82 77 81 121 21 29 184 227 411
18 ราชวินิตบางเขน 280สอบคัดเลือก 280 คน
37 36 29 30 9 5 75 71 146
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1152 357 352 357 461 105 114 819 927 1746
 สหวิทยาเขตวังทองหลาง
19 เทพลีลา 405สอบคัดเลือก 395 คน
ความสามารถพิเศษ 10 คน
100 102 66 80 13 14 179 196 375
20 มัธยมวัดบึงทองหลาง 440สอบคัดเลือก 440 คน
89 94 57 46 21 12 167 152 319
21 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 540สอบคัดเลือก 525 คน
ความสามารถพิเศษ 15 คน
101 92 121 153 37 36 259 281 540
22 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 360สอบคัดเลือก 342 คน
ความสามารถพิเศษ 18 คน
85 77 71 39 25 18 181 134 315
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1047 375 365 315 318 96 80 786 763 1549
 สหวิทยาเขตวิภาวดี
23 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 480สอบคัดเลือก 456 คน
ความสามารถพิเศษ 24 คน
68 77 106 98 38 20 212 195 407
24 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 320สอบคัดเลือก 320 คน
87 74 80 89 22 26 189 189 378
25 ดอนเมืองจาตุรจินดา 320สอบคัดเลือก 320 คน
29 16 25 28 14 10 68 54 122
26 ฤทธิยะวรรณาลัย 540สอบคัดเลือก 532 คน
ความสามารถพิเศษ 8 คน
155 165 162 161 48 81 365 407 772
27 ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 320สอบคัดเลือก 320 คน
104 86 86 104 35 26 225 216 441
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1188 443 418 459 480 157 163 1059 1061 2120
 สหวิทยาเขตศรีนครินทร์
28 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 280สอบคัดเลือก 280 คน
69 116 128 131 35 37 232 284 516
29 พรตพิทยพยัต 495สอบคัดเลือก 390 คน
ความสามารถพิเศษ 45 คน
จับฉลาก 60 คน
94 72 85 81 23 20 202 173 375
30 ราชดำริ 440สอบคัดเลือก 440 คน
76 97 60 62 13 28 149 187 336
31 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 585สอบคัดเลือก 570 คน
ความสามารถพิเศษ 15 คน
102 122 160 170 69 70 331 362 693
32 ศรีพฤฒา 400สอบคัดเลือก 400 คน
100 92 21 29 9 10 130 131 261
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1260 441 499 454 473 149 165 1044 1137 2181
 สหวิทยาเขตเสรีไทย
33 บางกะปิ 540สอบคัดเลือก 529 คน
ความสามารถพิเศษ 11 คน
70 77 70 81 25 29 165 187 352
34 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 405สอบคัดเลือก 405 คน
- 167 - 125 - 42 - 334 334
35 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 630สอบคัดเลือก 610 คน
ความสามารถพิเศษ 20 คน
149 82 173 94 79 41 401 217 618
36 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 495สอบคัดเลือก 495 คน
86 93 161 168 36 59 283 320 603
37 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 280สอบคัดเลือก 280 คน
48 31 34 18 7 4 89 53 142
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1410 353 450 438 486 147 175 938 1111 2049
 สหวิทยาเขตจตุรวิทย์
38 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 225สอบคัดเลือก 215 คน
ความสามารถพิเศษ 10 คน
- 78 - 72 - 22 - 172 172
39 พุทธจักรวิทยา 80สอบคัดเลือก 80 คน
15 13 7 5 2 2 24 20 44
40 สุรศักดิ์มนตรี 450สอบคัดเลือก 432 คน
ความสามารถพิเศษ 18 คน
114 93 80 60 20 18 214 171 385
41 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม 200สอบคัดเลือก 200 คน
14 7 7 9 1 3 22 19 41
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 573 143 191 94 146 23 45 260 382 642
 สหวิทยาเขตราชนครินทร์
42 นนทรีวิทยา 400สอบคัดเลือก 400 คน
53 42 59 66 18 8 130 116 246
43 เจ้าพระยาวิทยาคม 120สอบคัดเลือก 120 คน
10 1 7 5 6 1 23 7 30
44 วัดสุทธิวราราม 405สอบคัดเลือก 397 คน
ความสามารถพิเศษ 8 คน
111 - 161 - 62 - 334 - 334
45 สตรีศรีสุริโยทัย 240สอบคัดเลือก 228 คน
ความสามารถพิเศษ 12 คน
- 136 - 121 - 46 - 303 303
46 ยานนาเวศวิทยาคม 320สอบคัดเลือก 320 คน
59 47 48 44 24 23 131 114 245
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 891 233 226 275 236 110 78 618 540 1158
 สหวิทยาเขตเบญจสิริ
47 พระโขนงพิทยาลัย 360สอบคัดเลือก 360 คน
55 63 60 48 14 11 129 122 251
48 วชิรธรรมสาธิต 540สอบคัดเลือก 529 คน
ความสามารถพิเศษ 11 คน
102 88 85 92 23 40 210 220 430
49 สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 405สอบคัดเลือก 390 คน
ความสามารถพิเศษ 15 คน
- 127 - 104 - 26 - 257 257
50 ปทุมคงคา 360สอบคัดเลือก 360 คน
85 - 63 - 17 - 165 - 165
51 มัธยมวัดธาตุทอง 320สอบคัดเลือก 320 คน
53 52 33 54 21 9 107 115 222
52 สิริรัตนาธร 540สอบคัดเลือก 514 คน
ความสามารถพิเศษ 26 คน
80 68 107 115 34 35 221 218 439
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 1515 375 398 348 413 109 121 832 932 1764
  รวมจำนวนในเขตพื้นที่ 12378 3706 3907 3879 4111 1220 1310 8805 9328 18133